Uitnodiging | Invitation - Collegagroep over striperfgoed

Deel deze pagina

Veuillez trouver la version française ci-dessous.

20.11.2023 – Collegagroep over striperfgoed


Op maandag 20 november 2023 staat een nieuwe bijeenkomst gepland van de collegagroep voor collectiebeheerders. Met deze collegagroep willen we vanuit de VGC-erfgoedcel ons netwerk en het netwerk tussen de musea onderling verbreden, dit in samenwerking met Brussels Museums.

Deze keer zijn we te gast in het Autrique Huis. We maken kennis met hun werking rond striperfgoed en nemen het thema “verzamelen en publieksbemiddeling van de Negende Kunst” onder de loep.

Erfgoedinstellingen en onderzoekers in geschiedenis, literatuur en kunstgeschiedenis tonen meer en meer interesse in de archieven van striptekenaars. Wist je trouwens dat het Musée Piconrue in Bastogne - dat op het eerste gezicht niet gewijd is aan strips - de originele tekeningen en archieven van Didier Comès herbergt? En dat het Autrique-huis een deel van het archief van François Schuiten bewaart? Ieder museum en iedere archiefinstelling kan het archief van een striptekenaar herbergen. Bovendien zijn strips een uitstekend middel voor publieksbemiddeling.

Sinds 2022 werkt het Autrique-huis samen met onderzoekers in het interdisciplinair project ‘Conservatoire patrimonial de la BD’, dat streeft naar communicatie en uitwisseling van praktijkervaringen, en om proactief de geschiedenis van het stripverhaal te promoten en te ontwikkelen. Het project heeft onder meer tot doel om het striperfgoed in kaart te brengen, en richt zich tijdens deze collegagroep tot erfgoedinstellingen in Brussel. Het doel van deze bijeenkomst is enerzijds om een paar recente projecten voor te stellen inzake striperfgoed, en anderzijds om samen te achterhalen waar er striperfgoed aanwezig is in Brussel en hoe er kan samengewerkt worden.

PROGRAMMA

 • Vanaf 9u30: Onthaal 
 • 10u00: Welkomstwoord
 • 10u10: Presentatie door Roel Daenen, FARO (NL)In 2018 coördineerde Roel Daenen (FARO) een breed opgezette enquête over een mogelijk toekomstig striperfgoedbeleid in en door Vlaanderen. FARO maakte al in 2014 een eerste stand van zaken op. Want… wie doet wat met het striperfgoed? En welk beleid wordt er (niet) gevoerd? Welke musea, archieven, erfgoedbibliotheken, enz. hebben iets in hun collectie? Wat met die onbekende partners-in-spe, de verzamelaars én de stripmakers zelf? Het onderzoek werd begeleid door experts uit de erfgoedsector (Letterenhuis, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en FARO) en wou enerzijds ruwweg in kaart brengen welke collecties waar (en door wie) beheerd werden en worden, en anderzijds ook peilen naar de wenselijkheid van een meer gecoördineerd erfgoedbeleid. Ook werd de situatie in Vlaanderen getoetst aan die in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk. De projectresultaten kregen een neerslag in een brochure met goede praktijken en een lijst van bevoegde instellingen: De Schitterende Schat. Over het wat, waarom en hoe van het striperfgoed, bedoeld voor iedereen die zijn of haar (toekomstig) striperfgoed in goede orde wil bewaren.
 • 10u50: Presentatie door Alexandra Rolland, Autrique (FR)
  In het kader van het project ‘Kronikas, erfgoed in strips’, organiseert het Autrique-huis een jaarlijks seminarie over het erfgoed van strips. In 2022 heeft het Autrique-huis in samenwerking met onderzoekers die bijzonder geïnteresseerd zijn in striparchieven besloten om dit seminarie te gebruiken als een gelegenheid om in contact te komen over dringende kwesties en doelstellingen die op dit gebied moeten worden besproken. Het ‘Conservatoire patrimonial de la BD’ is geboren, en
  heeft net zijn eerste budget ontvangen in het kader van de projectoproep 'labellisation d'activités dans le cadre de la présidence belge de l'Union Européenne' van de FWB. Het streeft naar communicatie en uitwisseling van praktijkervaringen, en het wil proactief de geschiedenis van het stripverhaal promoten en ontwikkelen. We noemen onze actie graag een 'actief principe'.
 • 11u30: Presentatie door Benoît Crucifix, KBR (NL/FR)
  Het Pop Heritage Lab, geleid door Benoît Crucifix, wordt gefinancierd door Belspo via het FED-tWIN onderzoeksprogramma, en is gebaseerd op een langdurige samenwerking tussen KBR en de onderzoeksgroep Culturele Studies van de KULeuven. Dit programma markeert een nieuwe benadering van het erfgoed van massadrukwerk. Het is een wijdverspreide misvatting dat, omdat massamediaproducten alomtegenwoordig zijn en in grote aantallen gepubliceerd worden, er geen nood is om bijzondere aandacht te besteden aan hun bewaring. Toch lopen oudere exemplaren van gedrukte populaire cultuur vaak net zoveel gevaar als kostbare manuscripten. Het Pop Heritage Lab wil dit niet-canonieke en grotendeels vergeten erfgoed van populaire gedrukte cultuur herontdekken in de rijke, maar nog onontgonnen collecties van KBR. Dit erfgoed omvat een grote verscheidenheid aan formaten, vormen en media, waaronder strips.
 • 12u10: Netwerkmoment en broodjeslunch, gevolgd door een gratis rondleiding door het Huis
 • Einde omstreeks 13u00

Voor wie is deze bijeenkomst?
Collectiebeheerders, conservatoren, archivarissen, depotmedewerkers in archieven en musea,… die interesse hebben in striperfgoed of die zelf (mogelijks) striperfgoed bewaren. De nadruk ligt op het uitwisselen van ervaring, kennis en advies.

Wat is striperfgoed?
Het erfgoed van de strip: alles wat een stripmaker (tekenaar, scenarist, letteraar, inkleurder enzovoort) maakt, verzamelt en bewaart. Net als alle documenten die worden gecreëerd of gepubliceerd door (strip)tijdschriften, stripuitgevers, kranten en (literaire) organisaties, door literatuur- en stripprogramma’s op radio en tv of door organisatoren van stripbijeenkomsten en -festivals.

Zit er striperfgoed in mijn collectie?
Striperfgoed kan veel verschillende vormen aannemen: de originele tekeningen en pagina’s, maar ook voorbereidende schetsen, manuscripten (digitaal of op papier), drukproeven, briefwisseling, pamfletten, affiches, illustraties en onderscheidingen, bedrijfstechnische en bestuurlijke documenten van uitgeverijen, redactionele notities van tijdschriftsecretarissen, fotomateriaal, geluid- en beeldopnames, persoonlijke aantekeningen, agenda’s en dagboeken, journalistieke kritieken, albums, tijdschriften, prenten, merchandising enzovoort.

Wanneer?
Maandag 20 november 2023 van 9u30 tot 13u00
 
Waar?
Het Autrique-huis
Haachtsesteenweg 266, 1030 Brussel

Inschrijven 
Deelname is gratis.
Inschrijven is verplicht en gebeurt via dit formulier: https://forms.office.com/e/4VgedV6uxG
Graag bevestiging van je aanwezigheid ten laatste op dinsdag 14 november.
Voel je vrij om deze uitnodiging te verspreiden onder collega's die mogelijk geïnteresseerd zijn!

____________________________________________________________________________________

20.11.2023 – Groupe de travail sur le patrimoine de la bande dessinée 

Le lundi 20 novembre 2023 aura lieu une nouvelle réunion du groupe de travail des gestionnaires de collections des musées bruxellois. Grâce à ce groupe de collègues, nous souhaitons solidifier les liens entre le réseau du VGC-erfgoedcel et celui des musées, en collaboration avec Brussels Museums.

Cette fois-ci, nous sommes les invités de la Maison Autrique. Nous nous familiarisons avec leur travail de conservation des archives patrimoniales de la bande dessinée et examinons de plus près le thème de « la collection et la médiation des archives du 9e Art ».

Les institutions patrimoniales et chercheurs en histoire, littérature et histoire de l’art s’intéressent de plus en plus aux archives des auteur.ice.s de la bande dessinée. Saviez-vous que le Musée Piconrue à Bastogne – a priori non dédié à la bande dessinée abrite les originaux et le fonds d’archives de Didier Comès? Et que la Maison Autrique conserve une partie des archives de François Schuiten ? Chaque musée et institution d’archive peut accueillir le fonds d’archives d’un.e auteur.ice de bande dessinée et travailler avec eux, le dessin étant un vecteur de médiation.

Depuis 2022, la Maison Autrique collabore avec des chercheurs dans le cadre du projet interdisciplinaire « Conservatoire patrimonial de la BD », qui vise à communiquer et à échanger des expériences pratiques, ainsi qu'à promouvoir et à développer de manière proactive l'histoire de la bande dessinée. Le projet vise, entre autres, à cartographier le patrimoine de la bande dessinée et, lors de cette rencontre, il s'adressera aux institutions patrimoniales bruxelloises. L'objectif de cette rencontre est, d'une part, de présenter quelques projets récents sur le patrimoine de la bande dessinée et, d'autre part, de découvrir ensemble où le patrimoine de la bande dessinée est présent à Bruxelles et comment collaborer.

PROGRAMME

 • A partir de 09h30 : Accueil 
 • 10h00 : Mot de bienvenue
 • 10h10 : Présentation par Roel Daenen, FARO (NL)
  En 2018, Roel Daenen (FARO) a coordonné une vaste enquête sur une éventuelle future politique du patrimoine de la bande dessinée en Flandre et par la Flandre. FARO a réalisé un premier état des lieux en 2014. Car... qui fait quoi avec le patrimoine de la bande dessinée ? Et quelles sont les politiques qui sont (ou ne sont pas) mises en oeuvre ? Quels musées, archives, bibliothèques patrimoniales, etc. ont quelque chose dans leurs collections ? Qu'en est-il de ces partenaires inconnus que sont les collectionneurs et les créateurs de bandes dessinées eux-mêmes ? L'étude a été supervisée par des experts du secteur du patrimoine (Letterenhuis, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience et FARO) et visait, d'une part, à dresser une carte approximative des collections qui étaient et sont gérées où (et par qui) et, d'autre part, à évaluer l'opportunité d'une politique du patrimoine plus coordonnée. Il a également comparé la situation en Flandre avec celle du Royaume-Uni, de l'Italie et de la France. Les résultats du projet ont fait l'objet d'une brochure sur les bonnes pratiques et d'une liste d'institutions compétentes : De Schitterende Schat. Over het wat, waarom en hoe van het striperfgoed, destinée à tous ceux qui souhaitent préserver leur (futur) patrimoine de la bande dessinée en bon état.
 • 10h50 : Présentation par Alexandra Rolland, Maison Autrique (FR)
  Dans le cadre du projet « Kronikas, le patrimoine en bande dessinée », la Maison Autrique organise un séminaire annuel autour du patrimoine de la BD. Associés en 2022 avec des chercheurs scientifiques qui s’intéressent plus particulièrement aux archives de la BD, nous avons décidé de faire de cette journée de séminaire, une prise de contact autour de thématiques urgentes et d’objectifs à discuter en la matière. Le « Conservatoire patrimonial de la BD » est né, et vient de décrocher un premier budget « labellisation d’activités dans le cadre de la présidence belge de l’Union Européenne » et aspire à la communication et l’échange entre ses partenaires pour partager des expériences de bonnes pratiques, de programmes de promotion et de développement d’une histoire de la bande dessinée qui dure. Nous aimons qualifier notre action de ‘principe actif’.
 • 11h30 : Présentation par Benoît Crucifix, KBR (NL/FR)
  Le Pop Heritage Lab, animé par Benoît Crucifix, est financé par Belspo via le programme de recherches FED-tWIN, et repose sur une coopération à long terme entre KBR et le groupe de recherche Cultural Studies à la KU Leuven. Ce programme marque une nouvelle approche patrimoniale pour les imprimés de masse. On croit souvent, à tort, que les produits des médias de masse étant omniprésents et publiés en grand nombre, il n’est pas nécessaire d’accorder une attention particulière à leur préservation. Pourtant, les échantillons plus anciens de la culture populaire imprimée sont souvent tout autant menacés que les manuscrits précieux. Le Pop Heritage Lab vise à redécouvrir ce patrimoine non-canonique et largement oublié de la culture imprimée populaire dans les collections riches mais encore inexplorées de la KBR. Ce patrimoine regroupe des formats, des formes et des supports très variés dont celui de la bande dessinée.
 • 12h10 : Networking et déjeuner (sandwiches), puis visite guidée gratuite dans la Maison. 
 • Fin prévue aux alentours de 13h

Pour qui est cette rencontre?
Gestionnaires de collections, conservateurs, archivistes, employés des musées et responsables des dépôts,... qui s'intéressent au patrimoine de la bande dessinée ou qui conservent eux-mêmes (potentiellement) le patrimoine de la bande dessinée. L'accent est mis sur l'échange d'expériences, de connaissances et de conseils.

Qu'est-ce qu’est le patrimoine de la bande dessinée ?
Le patrimoine de la bande dessinée : tout ce qu'un créateur de bande dessinée (dessinateur, scénariste, lettreur, coloriste, etc.) crée, collecte et conserve. Ainsi que tous les documents créés ou publiés par des magazines (de bande dessinée), des éditeurs de bande dessinée, des journaux et des organisations (littéraires), des programmes de littérature et de bande dessinée à la radio et à la télévision ou des organisateurs de rencontres et de festivals autour de la bande dessinée.

Y a-t-il du patrimoine BD dans ma collection ?
Le patrimoine de la bande dessinée peut prendre des formes très diverses : dessins et pages originaux, mais aussi croquis préparatoires, manuscrits (numériques ou sur papier), épreuves, correspondance, brochures, affiches, illustrations et prix, documents commerciaux et administratifs des maisons d'édition, notes éditoriales des secrétaires de magazines, des photos, enregistrements sonores et images, notes personnelles, journaux intimes et agendas, revues journalistiques, albums, magazines, estampes, produits dérivés, etc.

Quand ?
Lundi 20 novembre 2023 de 9h30 à 13h
 
Où ?
Maison Autrique
Chaussée de Haecht 266, 1030 Bruxelles

S'inscrire
La participation est gratuite. Inscription obligatoire : https://forms.office.com/e/4VgedV6uxG
Veuillez confirmer votre présence au plus tard le mardi 14 novembre. N'hésitez pas à partager cette invitation avec vos collègues potentiellement intéressés !