Vorming & Ontmoeting

Deel deze pagina

We bieden je ex-cathedravorming, begeleiding in de vorm van trajecten, ontmoetingsmomenten met collega's. De zorg en de aandacht voor het Brusselse cultureel erfgoed staan altijd centraal.

Wat kan je verwachten? Soms staat een meer theoretische kennisoverdracht centraal, soms komen oefeningen in praktijken en methodieken aan bod, of een combinatie van theorie en praktijk, enz. Onder het motto ‘1 + 1 is meer dan 2’ organiseren we ook ontmoetingsmomenten onder collega's. Dan maak je kennis met elkaars werking en deel je expertise in een ongedwongen sfeer met collega’s. Hou onze infobrief in de gaten voor nieuwe vormingsactiviteiten. Hierbij alvast ons aanbod.

Vind je je gading niet in dit aanbod, heb je vragen of wil je informatie? Laat het ons weten. Samen zoeken we naar een oplossing, of verwijzen we je door naar het vormingsaanbod van andere erfgoedorganisaties. 

Archiefzorg voor verenigingen en particulieren

Onze partner Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) geeft praktijksessies over archiefzorg en -beheer aan erfgoedbeheerders die niet tot de erfgoedsector horen (bijvoorbeeld kunstinstellingen, jeugdverenigingen, ...).

Archievenoverleg

De erfgoedcel brengt de archivarissen in Brussel minstens één keer per jaar samen. Dit platform geeft ruimte aan netwerking, uitwisseling van expertise, kennis en ideeën. De brede Brusselse archiefsector, zowel overheidsarchieven als privaatrechtelijke archieven, bedrijfsarchieven, enz., maakt deel uit van het platform.

Calamiteitenplanning

De vierde en laatste vormingssessie van het traject Calamiteitenplanning (13 juni 2019) vond plaats in Momuse, Sint-Jans-Molenbeek.
In de voorbije jaren stapten verschillende musea, archieven en/of andere erfgoedorganisaties mee in een begeleiding voor een individueel calamiteitenplanDe vierde en laatste vormingssessie over calamiteitenplanning (editie 2019) vond plaats in Momuse.

Een dergelijk plan maakt de erfgoedorganisatie weerbaar in het voorkomen van of de reactie op een calamiteit (diefstal, waterschade,...). Tussen februari en juni 2019 gingen vier musea en archieven enthousiast aan de slag om een calamiteitenplan uit te werken. Want samen met Helicon en FARO (Vlaams Steuntpunt Cultureel Erfgoed) organiseerden we opnieuw een begeleidingstraject op maat, aan de hand van vier sessies. In het najaar 2019 ontmoetten de deelnemers elkaar terug tijdens de terugkomdag waar ruimte was voor vragen en gezamenlijke leermomenten.

Collegagroep - Collectieplanning voor archieven

In 2017-2018 organiseerden we samen met FARO een collegagroep over collectieplanning. Een collectieplan geeft inzicht in de samenstelling en betekenis van een collectie, in wat het archief met de collectie wil (keuzes, prioriteiten en strategie), en in de uitvoering. De brochure 'Naar een collectieplan in 6 stappen. Een leidraad voor bibliotheek en archief' van FARO was de inspiratiebron. Acht archieven gaven present: CAVA, AMVB, VRT, CINEMATEK, SOMA, Vlaams Parlement, het archief van het OCMW van Brussel en het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis. Sommige archieven wilden hun collectieplan meer verfijnen, andere startten van een wit blad. Maar de samenwerking en het samen doorlopen van eenzelfde traject gaf iedereen een kans om elkaars collectiebeleid te leren kennen en van elkaar te leren. Iets waar de erfgoedcel sterk op inzet.

Collegagroep - Collectiebeheerders Musea

Eén keer per jaar organiseren we de collegagroep voor conservators, depotmedewerkers, registratoren en collectiebeheerders uit de Brusselse musea. Dan gaan we dieper in op een thema relevant voor de museumsector, bijvoorbeeld digitale duurzaamheid, ledverlichting of collectiebeheer bij tijdelijke sluiting.

Op maandag 19 november 2019 was de collegagroep te gast in het Museum van de stad Brussel voor een kennismaking met hun werking rond behoud en beheer, inclusief een rondleiding in de reserves.

Atelier over preventieve conservering van boeken, op 20 november 2018 in Bibliotheca Wittockiana.Op 20 november 2018 namen collectiebeheerders in de Bibliotheca Wittockiana deel aan een atelier over preventieve boekconservering. Expert Guy De Witte gaf hen een blik op verschillende aspecten van preventieve boekconservering in erfgoedcollecties. In de collectie vond men een schat aan voorbeeldmateriaal.

Op 28 juni 2021 vond de achtste bijeenkomst plaats van de collegagroep voor collectiebeheerders van de Brusselse musea. Met 20 deelnemers van 11 verschillende musea waren we te gast in het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij. We maakten kennis met hun werking rond behoud en beheer en we gingen in kleine groepjes dieper in op het thema ‘Verzamelbeleid’.

Op 29 maart komen we samen in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.

Ontmoetingsmoment voor lokale erfgoedmedewerkers/heemkringen

Medewerkers van heemkringen, historische genootschappen, centra voor lokale geschiedenis en familiekunde hebben een passie: lokale geschiedenis! Af en toe willen ze natuurlijk ook eens uit de lokale cocon springen en andere gelijkgestemde zielen ontmoeten. De erfgoedcel zorgt daar voor. Jaarlijks nodigen we iedereen die zich op één of andere manier over lokaal erfgoed buigt uit op een ontmoetingsmoment, voor een inspirerende babbel.
In 2019 nodigden we de heemkringen uit in het Museum van de Nationale Bank. In 2018 was er een ontmoeting in CEGESOMA, terwijl het jaar daarvoor het archief en museum van het OCMW in de Marollen de gastorganisatie was.

Wil je meer info of wil je je alvast inschrijven voor een volgend ontmoetingsmoment, mail of bel ons via: inschrijvingen@erfgoedbrussel.be | 02 563 05 55 | 02 563 05 92

Vormingsreeks - In goede handen, behoud en beheer in erfgoedorganisaties

Als erfgoedorganisatie worstel je misschien met praktische vragen bij de preventie van schade en verlies in je collectie. Of ben je eerder op zoek naar hoe je bepaalde aspecten van behoud en beheer organiseert? In deze reeks cursussen kan je à la carte je vorming kiezen.

Hoorde deze vormingsreeks vroeger bij het aanbod van de depotconsulenten van de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Vanaf 2020 neemt FARO die fakkel over en trekt het de vorming open naar behoud- en beheersaspecten in de volledige erfgoedorganisatie.
De reeks In Goede Handen biedt zes cursussen: een driedaagse basiscursus en vijf verdiepende praktijkmodules. Je beslist zelf voor welke modules je inschrijft en in welke regio. Sowieso kan je inschrijven per cursus. 

 

Heb je vragen over of wil je deelnemen aan één van de vormingen, trajectbegeleidingen of collegagroepen, neem dan contact op via erfgoedbrussel@vgc.be.

Raadpleeg ook de agenda van FARO (steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel) waarin de vormingsactiviteiten van FARO en andere erfgoedorganisaties zijn opgenomen.